Yamagata Sta.

course#TBYG13
  • Yamagata

เดินเล่นในเมืองยามากาตะ&อาหารกลางวัน โซบะยามากาตะ


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#TBYG21
  • Yamagata

เดินเล่นถนนสายออนเซ็นใน ZAO


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์
course#TBYG19
End of sales
  • Yamagata

เที่ยวชม Snow Monster ตลอดสองข้างทาง ด้วยรถตะลุยหิมะขบวนพิเศษ NIGHT CRUISER


On Request กรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์