สิ่งที่รวมอยู่ในแพคเกจ :

ค่าโดยสารรถบัส + อาหารกลางวัน